Przejdź do treści

Nowela Pt: szybki internet w miejscach publicznych

Data: 2018-05-24 14:43:00
Nowela Pt: szybki internet w miejscach publicznych

Zapewnienie konsumentom możliwości efektywnego korzystania z internetu w miejscach publicznych, w szczególności funkcjonalny dostęp do usług cyfrowych takich jak e-administracja, e-zdrowie czy obywatel.gov.pl – to jeden z ważniejszych zapisów, jakie niesie ze sobą nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Ustawę Sejm przyjął 10 maja, a 23 maja podpisał ją Prezydent. 

Nowelizowane przepisy przewidują rezygnację z wydawania przez Prezesa UKE zgód w formie decyzji administracyjnych, określenie warunków świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu w Megaustawie i rozporządzeniu w sposób zapewniający świadczenie usług o wysokiej przepływności oraz ograniczenie zasięgów samorządowych hotspotów wyłącznie do przestrzeni publicznej.


Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie dostępu do internetu o wysokiej jakości (łącza o przepływnościach min. 30 Mb/s). Zapewni to konsumentom możliwość efektywnego korzystania z internetu w miejscach publicznych, w szczególności funkcjonalny dostęp do usług cyfrowych takich jak e-administracja, e-zdrowie czy obywatel.gov.pl. Nowe regulacje wpłyną pozytywnie na zwiększenie zainteresowania usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, a także rozwój budowanej przez JST infrastruktury. Jednocześnie zmiany te nie będą ingerować w konkurencję na lokalnych rynkach, ponieważ bezpłatny dostęp do internetu świadczony przez JST zostanie ograniczony jedynie do miejsc publicznych. Takie regulacje wpisują się w główne założenia określone w Strategicznych kierunkach działań Prezesa UKE w latach 2017-2021 oraz w politykę Komisji Europejskiej, mające na celu wyposażenie do 2025 r. w łącza internetowe o wysokiej przepływności miejsc, gdzie są świadczone usługi publiczne, takich jak: placówki administracji publicznej, szkoły, biblioteki i szpitale.

Inne zmiany, które przyniesie nowela Pt:

• likwidacja stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR). Ta procedura stanowi dużo bardziej przystępną dla konsumentów formę dochodzenia roszczeń.

• zwiększenie ochrony użytkowników na rynku usług Premium Rate – zaproponowano  wprowadzenie dla usług objętych subskrypcją obowiązku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika, która powinna być wyrażona bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi, a także przewidziano wprowadzenie domyślnego progu kwotowego, po osiągnięciu którego nastąpi blokada połączeń na numery o podwyższonej opłacie.

• poprawie ulegnie skuteczność kontroli - nowelizowane przepisy przewidują rozszerzenie możliwości prowadzenia postępowania pokontrolnego i możliwość nałożenia kary za stwierdzone nieprawidłowości, niezależnie od wydania zaleceń pokontrolnych. 

• starem kar stanie się bardziej elastyczny – kara pieniężna za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies nakładana będzie fakultatywnie, w zależności od wagi naruszenia. Pozwoli to wyeliminować sytuacje, w których Prezes UKE musiał wszczynać postępowania w sprawie nałożenia kary również w przypadku drobnych i mało szkodliwych nieprawidłowości, np. jednodniowego opóźnienia w przekazaniu sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

• ujednolicone zostaną zasady sprawozdawania danych. Standaryzacji sposobu przekazywania danych będzie towarzyszyć ograniczenie zakresu gromadzonych informacji oraz ilości formularzy. Zlikwidowany zostanie także obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie