Przejdź do treści

Ministerstwo Infrastruktury o megaustawie

Data: 2010-05-11 00:00:00

7 maja br. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, uwzględniając poza jedną wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat RP.

7 maja br. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, uwzględniając poza jedną wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat RP.

- Ustawa jest przełomowa. Dzięki niej rząd stworzył warunki do skutecznego inwestowania w infrastrukturę. Polska ma dziś do wykorzystania ok. 1 mld euro z funduszy europejskich na budowę sieci szerokopasmowych. Głównym beneficjentem unijnych środków są samorządy terytorialne, którym ustawa daje podstawę prawną do podejmowania działalności w zakresie telekomunikacji – powiedziała podsekretarz stanu Magdalena Gaj podczas spotkania z dziennikarzami, poświęconego uchwaleniu ustawy przez Sejm.
 
Ustawa zawiera kompleksowe rozwiązania sprzyjające ułatwieniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji oraz rozwojowi konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Szereg regulacji zawartych w ustawie poświęcono pobudzeniu i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych na poziomie samorządów.

Jej głównym celem jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Wśród najważniejszych uregulowań projektu można wymienić:

- wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej (zadanie własne fakultatywne) oraz określenie podstawowych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji;

- ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie jst, czy podmioty z udziałem jst, budowane ze środków UE w ramach programów operacyjnych);

-znaczne ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- wprowadzenie obowiązku lokalizowania przez zarządców dróg kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych;

- wprowadzenie instytucji odrębnej własności włókien światłowodowych, co sprzyja współinwestowaniu, a co za tym idzie, dzieleniu ryzyka inwestycyjnego.

Źródło: Minsterstwo Infrastruktury

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

ustawa, prawo, MI, inwestycje, samorząd

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie