Przejdź do treści

Lubuska sieć dostała dofiansowanie

Data: 2011-01-03 00:00:00

To świąteczno-noworoczny prezent dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego - powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas briefingu prasowego w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. A chodzi o uchwałę w sprawie dofinansowania projektu utworzenia szerokopasmowej sieci internetowej w naszym regionie. Dokument został przyjęty 30.12.2010 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

To świąteczno-noworoczny prezent dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego - powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas briefingu prasowego w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. A chodzi o uchwałę w sprawie dofinansowania projektu utworzenia szerokopasmowej sieci internetowej w naszym regionie. Dokument został przyjęty 30.12.2010 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Marszałek Elżbieta Polak odniosła się do sondażu, według którego 84 proc. Polaków marzy o dostępie do internetu. W Lubuskiem to marzenie właśnie jest realizowane.

- Szerokopasmowy Internet jest jednym z największych projektów realizowanych w ramach LRPO. Jego realizacja rozpocznie się po nowym roku. Projekt ten pomoże niewątpliwie w walce z wykluczeniem społecznym. Ponadto jestem przekonana, że projekt ten przybliży nas do pierwszego miejsca w wyścigu o krajową rezerwę wykonania - powiedziała marszałek Polak. Wartość projektu to 152 mln zł. Dofinansowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 52 mln zł.

Projekt został wybrany w ramach otwartego konkursu z Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe). Na konkurs wpłynęły dwa wnioski. Do dofinansowania wybrany został projekt Telekomunikacji Polskiej S.A. „Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”.

Całkowita wartość projektu: 152 103 673,04 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 104 724 367,84 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 52 362 183,92 PLN

Poziom dofinansowania: 50,00 %

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 30-12-2010

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30-11-2013

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 31-12-2013

Bezpośrednim celem projektu „Szerokopasmowe Lubuskie” jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w woj. lubuskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie więc stworzenie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na obszarze objętym projektem. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację celów pośrednich na poziomie produktu, tj. budowę sieci światłowodowej oraz wyposażenie węzłów tej sieci. Projekt przyczyni się również do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności regionu oraz podniesie jakość życia mieszkańców.

Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy:

- Poprawa pozycji konkurencyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu

- Aktywizacja gosp. osób na terenie objętym projektem w oparciu o nowoczesne technologie

- Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfr. mieszkańców

- Podniesienie jakości życia mieszkańców

- Wyrównywanie dysproporcji regionalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu

- Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT.

Celem głównym LRPO na lata 2007-2013, jest m. in. przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Projekt budowy sieci szerokopasmowej przyczyni się do realizacji tak postawionego celu, ponieważ upowszechni wśród społeczności lokalnej dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ponadto poprawi atrakcyjność inwestycyjną terenu bezpośredniego oddziaływania projektu, a przede wszystkim zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców obszarów zagrożonych marginalizacją.

Niniejszy projekt wpisuje się w cele szczegółowe nr 1, 2 i 4 LRPO. Dzięki dostępowi do szerokopasmowego  Internetu wzrośnie konkurencyjność regionu, gdyż przedsiębiorcy będą mogli w większym stopniu wykorzystywać Internet w działalności gospodarczej. Internet pośrednio spowoduje rozwój gospodarczy dzięki możliwości tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji. Realizacja projektu wpłynie na stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim, poprzez poprawę jakości i dostępność do usług edukacyjnych (e-learning). Ponadto niniejszy projekt będzie realizowany głównie na obszarach wiejskich (białe plamy), zatem możliwe będzie zmniejszenie dysproporcji między centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi.

Celem Działania 1.3 LRPO jest budowa regionalnej i lokalnej infrastruktury SI co ściśle wiąże się z celami niniejszego projektu. Jednym z typów projektów kwalifikujących się do dofinansowania projektów w ramach tego Działania jest „budowa regionalnych sieci szkieletowych”, innym jest „budowa sieci dostępowych do sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci szerokopasmowych” – oba typy działań będą realizowane w ramach niniejszego projektu.

Źródło: Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

samorząd, sieci regionalne, dofinansowanie, lubuskie, RPO

przeczytaj_tresc_ponownie