Przejdź do treści

Konsultacje projektu"Małopolska Sieć Szerokopasmowa"

Data: 2011-09-28 00:00:00
Konsultacje projektu"Małopolska  Sieć Szerokopasmowa"

Małopolska Sieć Szerokopasmowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością powołana przez Samorząd Województwa Małopolskiego do wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie telekomunikacji rozpoczęła konsultacje publiczne projektu „Małopolska  Sieć Szerokopasmowa" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością powołana przez Samorząd Województwa Małopolskiego do wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim w zakresie telekomunikacji rozpoczęła konsultacje publiczne projektu „Małopolska  Sieć Szerokopasmowa" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 Celem Projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski.


Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach Projektu oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Obszary te zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych,
a także danych od operatorów pozyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konsultacje dotyczą obszarów interwencji opracowanych dla potrzeb Projektu, tj.:

obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych” dla usług tradycyjnych
obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych” dla usług następnej generacji
planowanych obszarów interwencji w projekcie MSS
 

„Małopolska Sieć Szerokopasmowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag. W szczególności zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni do przekazywania informacji na temat niezgodności w wynikach inwentaryzacji oraz na temat planowanych w najbliższych 3 latach inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zgłoszenie powinno wykazywać wiarygodność planów inwestycyjnych zapewniających, że w okresie najbliższych trzech lat operator przeprowadziłby niezbędne inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową danego rodzaju (podstawowa lub NGA) w celu objęcia znacznej części wskazywanych przez operatora obszarów i znacznej części ludności z tych obszarów.

Uwagi można przesyłać w terminie 26 września - 25 października 2011 roku pocztą elektroniczną na adres:  konsultacje@umwm.pl, faksem na numer: 12 430 20 94, listownie na adres: 31-108 Kraków, ul. Retoryka 9/4.

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Konsultacje Projektów – link do ogłoszenia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Konsultacje+projektow/Programy+i+projekty/Konsultacjie+publiczne+projektu+%E2%80%9EMalopolska+Siec+Szerokopasmowa%E2%80%9D/ a także na stronie www.malopolskie.pl w zakładce Konsultacje oraz na stronie projektu www.malopolskie.pl/internet w zakładce Konsultacje.

Źródło: Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

konsultacje, Małopolska, sieci, RPO, infrastruktura, sieci regionalne

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie