Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizuje duży projekt walki z e-wykluczeniem

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizuje duży projekt walki z e-wykluczeniem

24 rodziny z Gminy Kołobrzeg będą mogły skorzystać z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.


Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Inn owacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Wartość ogólna projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty to kwota 8 231 273 zł, z czego na Gminę Kołobrzeg przypada 636 109,14 zł. Projekt uzyskał 100 proc. dofinansowania.

Urząd Gminy w Kołobrzegu rozpoczął nabór wniosków do tego działania. Termin składania formularzy zgłoszeniowych kończy się 15 stycznia 2014 r.

Natomiast 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” została podpisana umowa z firmą Espol z o.o. na kwotę 7 231 800 zł

Zakres umowy obejmuje:

- dostawę 1031 komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym z 7 letnią gwarancją (w tym 227 sztuk dla gospodarstw domowych);

- dostawę 177 drukarek dla jednostek podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego;

- dostawę 227 łącz internetowych do gospodarstw domowych objętych wsparciem;

- dostawę 176 łącz internetowych do jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego;

- przeprowadzenie 176 szkoleń dla 2 640 beneficjentów projektu;

- stworzenie portalu informacyjnego dot. projektu

Planowany termin zakończenia dostaw komputerów to 28.02.2014r., natomiast zakończenie realizacji umowy to 19.05.2014r.

Źródło: Urząd Gminy Kołobrzego, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty