Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości internetu

Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości  internetu

Zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu
monitorowania jakości dostępu do internetu. Wzięło w nich udział ponad
1600 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów.


Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu,
mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i
pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi
stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w
sieci aplikacja pozwala na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje
w jakich warunkach był realizowany. Sprawdza m.in. takie elementy jak
obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz
VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej
użytkownika.

Testy mechanizmu wykonać mógł każdy użytkownik internetu. Wzięło w
nich udział 1616 osób, które wykonały w aplikacji dla Windows 1438
pomiary certyfikowane internetu stacjonarnego, dokonane gdy urządzenie
końcowe użytkownika wykorzystane do pomiaru spełniało wymagania
zapewniające wiarygodność pomiaru niezbędną w postępowaniu
reklamacyjnym. Wykonali oni również w aplikacji dla Windows i
aplikacji Web 4247 pomiarów niecertyfikowanych, tj. pomiarów
dokonanych w celach informacyjnych, gdy urządzenie końcowe użytkownika
wykorzystane do pomiaru nie spełniało wszystkich wymagań, np. było
podłączone za pomocą Wi-Fi.

Ponadto użytkownicy wykonali pomiary jakości internetu mobilnego, a
więc niepodlegające certyfikacji: dzięki aplikacji Android – 1694 i
aplikacji iOS - 157.

Użytkownicy testów podzielili się szeregiem uwag, które zostały
uwzględnione przez dostawcę mechanizmu - wybraną w konkursie Otwórz w
nowym oknie firmę V-Speed sp. z o.o. Dzięki temu dwukrotnie poprawiono
silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników
mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie
parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do
maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6.
Nie zgłoszono natomiast żadnych problemów związanych z poprawnością
wyników pomiarów, generowaniem raportów z certyfikowanych pomiarów,
aplikacją WEB i obsługą panelu www użytkownika.
Mechanizm przejdzie teraz ostateczną weryfikację, a następnie Prezes
UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być
wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z
warunkami określonymi w umowie.