UKE: Wykorzystać francuski sposób na budowę sieci

UKE: Wykorzystać francuski sposób na budowę sieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazuje samorządom kolejny sposób wspierania inwestycji szerokopasmowych w gminach i miastach. Jest to instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.


Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazuje samorządom kolejny sposób wspierania inwestycji szerokpasmowych w gminach i miastach.

Tę możliwość daje prawo unijne i chodzi o instytucję usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (ang. SGEI - services of general economic interest). Ta forma finansowania inwestycji szeokopasmowych stwarza nowe możlwości łączenia środków finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych z funduszami strukturalnymi i jest szeroko wykorzystywna np. we Francji.

Instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI), w kontekście szerokopasmowego dostępu do Internetu, oznacza powierzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku świadczenia usług publicznych związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu podmiotom zewnętrznym, na określonych warunkach odróżniających tę działalność od „normalnej” działalności gospodarczej, wraz z przyznaniem rekompensaty z tytułu kosztów świadczenia tych usług, w tym kosztów zapewnienia infrastruktury koniecznej do ich funkcjonowania. Wybór podmiotu, który będzie wykonywał zobowiązanie do świadczenia tych usług, w zależności od okoliczności, może odbywać się w trybie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego albo koncesji na roboty budowlane lub usługi. Działalność w zakresie SEGI różni się od „normalnej” działalności gospodarczej, która także może być wykonywana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego albo umowy koncesji, w szczególności tym, że zobowiązanie obejmuje dostarczenie dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców na danym obszarze usługi na jednakowych warunkach (usługa powszechna i uniwersalna), przy jednoczesnym obowiązywaniu ograniczeń w zakresie osiąganego zysku.

Co ważne UKE podkreśla, że w takich przypadkach jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, jak również przedsiębiorcy, mogą otrzymać z Programów Operacyjnych dofinansowanie do maksymalnego poziomu 85 proc. na realizację projektów obejmujących zapewnienie powszechnie dostępnej infrastruktury szerokopasmowej, bez konieczności zgłoszenia (notyfikacji) pomocy publicznej w Komisji UE.

Z analizy UKE wynika bowiem, że możliwe jest udzielenie z funduszy unijnych dofinansowania na pokrycie kosztów świadczenia usług dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Dotyczy to również dofinansowania kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę zewnętrznego, któremu powierzono obowiązek świadczenia tych usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także kosztów ponoszonych przez spółki prawa handlowego z całkowitym (spółki komunalne) lub częściowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego (spółki o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym). Dofinansowaniu podlegają m.in. koszty inwestycji w infrastrukturę konieczną do funkcjonowania usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Więcej w załączonych dokumentach (w plikach do pobrania) powstałych na zlecenie UKE: Rekomendacje SGEI oraz Załączniki SGEI, rozwijające informacje z dokumentu głównego.

Źródło: UKE

Załączniki