Ruszyły konsultacje na temat białych, szarych i czarnych obszarów

W ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat opracowanego przez ekspertów Instytutu Łączności dokumentu pt. „Wytyczne w zakresie sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej oraz map obszarów „białych”, „szarych” i „czarnych”.Przygotowanie tego dokumentu stanowi pierwszy etap potrzebny do opracowania i wdrożenia procedur z zakresu sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej w postaci map cyfrowych oraz map obszarów "białych”, „szarych” i „czarnych". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, 7 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Celem SPIS jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji.

Formularz do zgłaszania uwag można znaleźć pod adresem: http://www.sips.itl.waw.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=79?


Uwagi i proponowane zmiany można zgłaszać na adres: wytyczne.sips@itl.waw.pl

Źródło: SIPS