KE: 50 mld euro na trasngraniczne projekty internetowe

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Do nowych elementów zawartych we wniosku Komisji należy przede wszystkim instrument „Łącząc Europę”, który sfinansuje transgraniczne projekty z m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym te wdrażające Internet szerokopasmowy.


Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Do nowych elementów zawartych we wniosku Komisji należy przede wszystkim instrument „Łącząc Europę”, który sfinansuje transgraniczne projekty z m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym te wdrażające Internet szerokopasmowy.

Na realizację instrumentu „Łącząc Europę” zostanie przeznaczonych 50 mld euro w latach 2014-2020, z czego 9,1 mld zostanie przeznaczonych na realizację projektów wdrażających Internet szerokopasmowych.

Wśród tych projektów, które będą finansowane z instrumentu „Łącząc Europę” należy wymienić:

Rozwój geograficznie zróżnicowanego portfelu projektów na rzecz usług szerokopasmowych, przyczyniających się do realizacji celów określonych w europejskiej agendzie cyfrowej.

Są to projekty wdrożenia usług szerokopasmowych odpowiadający poszczególnym docelowym obszarom dostępu szerokopasmowego, głównie określonym jako obszary podmiejskie, w przypadku których firmy z tego portfela będą korzystały z dostępu do specjalnych instrumentów finansowych. Projekty otrzymają wsparcie w wysokości 1 mld EUR z budżetu UE lub wartość kredytowa zostanie podniesiona przez to wsparcie. Wkład finansowy prawdopodobnie przyciągnie inne środki z sektora publicznego i prywatnego, które mogą wesprzeć inwestycje w usługi szerokopasmowe o wartości brutto 6 – 15 mld EUR, w zależności od zapotrzebowania na finansowanie oraz profil ryzyka poszczególnych inwestycji. W pierwszej fali projektów zachodzi prawdopodobieństwo, że firmy telekomunikacyjne będą inwestowały na obszarach, na których istnieje silna presja ze strony firm dostarczających instalacje kablowe. Inne firmy, zajmujące się m.in. dostawą wody czy energii elektrycznej powinny inwestować w pasywne sieci szerokopasmowe, samodzielnie bądź wspólnie z operatorami. Kilku operatorów może połączyć swoje siły na rzecz budowy infrastruktury nowej generacji. Szybszy dostęp szerokopasmowy wiąże się ze znacznymi korzyściami gospodarczymi i społecznymi. Wśród korzyści należy wymienić m.in. zwiększenie zatrudnienia w związku z budową sieci szerokopasmowej, oraz powstanie usług e-rządu czy e-zdrowia, a także trwały wpływ na poziom PKB.

Umożliwienie dostępu do cyfrowych zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego (Europeana).

Celem tej infrastruktury jest zapewnienie łatwego, indywidualnego dostępu do europejskich elektronicznych zbiorów informacji o kulturze oraz przekształcenie europejskich zasobów kulturowych w trwałe zasoby gospodarki cyfrowej. Dobra te połączone specjalną infrastrukturą będą służyć jako centrum dla kreatywnych sektorów oraz umożliwiać innowacyjne ponowne wykorzystanie materiałów kulturowych. Projekt ten czerpie z projektu „Europeana” i dociera do wcześniej niewykorzystywanych zbiorów wszystkich państw członkowskich. Projekt ten wspiera dostęp do wiedzy, kulturową różnorodność oraz twórczość, i ma na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania dzieł sztuki w Europie. Do 2016 r. planowane jest udostępnienie wszystkich dzieł sztuki.

Bezpieczny Internet dla dzieci

Jest to projekt umożliwiający lepszą ochronę młodych użytkowników Internetu. Zapewniona zostanie ogólnoeuropejska platforma wymiany zasobów, informacji, systemów i narzędzi oprogramowania. Połączone „centra bezpiecznego Internetu” będą dostarczały treści edukacyjne, informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci, narzędzia służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa oraz zintegrowane technologie dostępu do narzędzi kontroli rodzicielskiej, weryfikacji minimalnego wieku, rankingu zgodnie z branżowymi kodeksami praktyki (np. w odniesieniu do gier internetowych), wykorzystania innowacyjnych narzędzi tworzenia treści oraz list prowadzących do stworzenia bezpiecznych środowisk internetowych dla małych dzieci oraz promocji dostępu do treści wysokiej jakości, dostosowanych do określonego wieku. Projekt ten pomaga w realizacji celów Komisji w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci określonych w europejskiej agendzie cyfrowej. Jego wdrożenie planowane jest na lata 2014 – 2018.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury