Fundusze europejskie a walka z wykluczeniem cyfrowym

- Wykluczenie cyfrowe dotyczy prawie 10 mln Polaków po 50 roku życia, czyli aż 78 proc. obywateli w tej grupie wiekowej. Na wyzwania związane z tym problemem odpowiadają m.in. programy współfinansowane z Funduszy Europejskich - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel na konferencji „Cyfrowe pokolenie 50+. Wyzwania dla administracji lokalnej w zakresie wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych”, która odbyła się w Krakowie.


- Wykluczenie cyfrowe dotyczy prawie 10 mln Polaków po 50 roku życia, czyli aż 78 proc. obywateli w tej grupie wiekowej. Na wyzwania związane z tym problemem odpowiadają m.in. programy współfinansowane z Funduszy Europejskich - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel na konferencji „Cyfrowe pokolenie 50+. Wyzwania dla administracji lokalnej w zakresie wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych”, która odbyła się w Krakowie.

- Warto zauważyć, że mimo, iż Internet jest dostępny i rozwijany w Polsce od 20 lat, to jednak wciąż duża grupa Polaków nie widzi potrzeby korzystania z niego. Dzieje się tak w sytuacji, w której coraz mniejszą barierą w korzystaniu z Internetu jest stan infrastruktury teleinformatycznej oraz ceny usług - kontynuowała wiceminister Wendel. - Niski poziom kompetencji cyfrowych dużej grupy Polaków ma niekorzystne konsekwencje, np. w postaci niedopasowania osób wykluczonych cyfrowo do wymagań rynku pracy, a także stanowi barierę w rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej, gdyż wciąż aktualne jest ryzyko, że znaczna część społeczeństwa nie będzie mogła z nich samodzielnie skorzystać – stwierdziła wiceminister Wendel.

W walce z tym problemem narzędziem są także Fundusze Europejskie. W programie Kapitał Ludzki w ramach działań skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostępne są m.in. szkolenia komputerowe. Jednak najważniejszym instrumentem jest działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, które umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.

- Grupą docelową działania 8.3 POIG są dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby wykluczone cyfrowo z przyczyn ekonomicznych i osoby niepełnosprawne. Kryteria te w sposób naturalny dopuszczają udział w szkoleniach osób po 50 roku życia. Działanie 8.3 PO IG ma więc istotne znaczenie dla przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób po 50 roku życia, choć należy pamiętać, że szczegółowy zakres wsparcia zależy od charakteru projektu przewidzianego do realizacji przez beneficjenta - powiedziała wiceminister Wendel.

Działanie 8.3 PO IG jest wdrażane od 2008 r. Dotychczas zatwierdzono do wsparcia 257 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 730 mln zł. Kolejny nabór wniosków zakończył się 28 października 2011 r., natomiast w 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie wstępnie planuje przeprowadzenie kolejnych dwóch naborów. Spodziewanym efektem będzie podłączenie do Internetu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy ponad 66 tys. gospodarstw domowych.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest jednym z 7 priorytetowych obszarów Europejskiej Agendy Cyfrowej ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2010 r. Wskazuje ona, że istotnym problemem, utrudniającym rozwój społeczny i gospodarczy, są niewystarczające kompetencje cyfrowe blisko 30 proc. mieszkańców UE. Dlatego należy spodziewać się, że w programach z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 zagadnienie to będzie potraktowane priorytetowo - zakończyła wiceminister Wendel.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego