Przejdź do treści

Jak MRR moźe wesprzeć projekty szerokopasmowe

Data: 2011-03-24 00:00:00

Podczas spotkania międzyresortowego zespołu do spraw realizacji programu „Polska Cyfrowa”, które odbyło się 8 marca br. w siedzibie resortu pod przewodnictwem  podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdaleny Gaj, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało informacje dotyczące wsparcia jakiego udziela dla projektów z zakresu sieci szerokopasmowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podczas spotkania międzyresortowego zespołu do spraw realizacji programu „Polska Cyfrowa”, które odbyło się 8 marca br. w siedzibie resortu pod przewodnictwem  podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdaleny Gaj, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało informacje dotyczące wsparcia jakiego udziela dla projektów z zakresu sieci szerokopasmowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Project „pipeline”

W 2009 r. MRR uruchomiło wsparcie techniczne finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, skierowane do beneficjentów projektów indywidualnych, w tym projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, przewidzianych do realizacji w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, polegające na doradztwie w zakresie prawidłowego sporządzenia dokumentów niezbędnych do właściwego przygotowania projektu do realizacji i obejmuje następujące typy dokumentów:
• studium wykonalności,
• raport z oceny oddziaływania na środowisko,
• dokumentacja projektowa,
• program funkcjonalno-użytkowy,
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku, gdy beneficjent posiada przygotowany (jeden lub więcej) ww. dokument, wsparcie obejmować będzie weryfikacje prawidłowości jego sporządzenia oraz gdy zajdzie taka potrzeba doradztwo na miejscu u beneficjenta w zakresie poprawienia stwierdzonych w wyniku weryfikacji uchybień oraz powtórna weryfikacja poprawionego dokumentu. W przypadku SW oraz ROŚ wsparcie może również polegać na doradztwie w zakresie przygotowania dokumentu w sytuacji, gdy beneficjent takim dokumentem jeszcze nie dysponuje. Co do zasady udzielenie przedmiotowego wsparcie jest dla beneficjenta bezpłatne. W wyniku przeprowadzonych działań beneficjent otrzymuje również pisemny raport z weryfikacji/doradztwa oraz listę sprawdzającą dla danego typu dokumentu.

W odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 (RPO), kwestiami związanymi z koordynacją udzielania przedmiotowego wsparcia, w tym przeprowadzaniem postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, zajmuje się w MRR Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (DKR). Ogółem od momentu uruchomienia wsparcia, w ramach RPO weryfikacją i doradztwem zostało lub zostanie objętych ogółem 73 dokumenty opracowane dla 53 projektów indywidualnych. Zgłoszenia do DKR projektów do objęcia wsparciem dokonują instytucje zarządzajęce RPO, które również po przeprowadzeniu weryfikacji/doradztwa otrzymują kopie raportów i list sprawdzających, do ewentualnego wykorzystania np. w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie.

W 2009 r. wsparciem był objęty projekt „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Grupa robocza JASPERS

W dniu 20 października 2010 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Internetu Szerokopasmowego zorganizowane przez Inicjatywę JASPERS we współpracy z MRR. Celem prac ww. grupy jest wsparcie JASPERS przy realizacji projektów z zakresu infrastruktury szerokopasmowej realizowanych w ramach RPO m.in. w zakresie pomocy publicznej, zidentyfikowania lokalizacji sieci szerokopasmowych w ramach obszarów białych – szarych – czarnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat konkretnych kroków potrzebnych do przygotowania ww. projektów. Wsparcie ww. grupy obejmuje beneficjentów korzystających z doradztwa Inicjatywy JASPERS, tj. województwo małopolskie, dolnośląskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

MRR, MI, sieci, inwestycje, RPO

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie