Przejdź do treści

Jak Europejczycy korzystają z usług telekomunikacyjnych

Data: 2011-07-15 00:00:00

Według najnowszego badania Eurobarometru 40 proc. gospodarstw domowych w Europie korzysta z pakietów usług zawierających internet, telefon i telewizję, które świadczone są przez jednego dostawcę.  Badanie wykazało również, że 65 proc. użytkowników ogranicza długość rozmów przez telefon komórkowy ze względu na koszt, oraz że coraz popularniejsze stają się rozmowy przez internet.

Według najnowszego badania Eurobarometru 40 proc. gospodarstw domowych w Europie korzysta z pakietów usług zawierających internet, telefon i telewizję, które świadczone są przez jednego dostawcę.  Badanie wykazało również, że 65 proc. użytkowników ogranicza długość rozmów przez telefon komórkowy ze względu na koszt, oraz że coraz popularniejsze stają się rozmowy przez internet.

Badanie dotyczące korzystania przez gospodarstwa domowe ze środków łączności elektronicznej przeprowadzono między 9 lutego a 8 marca 2011 r. na podstawie próby obejmującej 27 tys. gospodarstw reprezentatywnych dla wszystkich mieszkańców UE.

25 proc. badanych stwierdziło, że prędkość pobierania/wysyłania danych przez internet jest niezgodna z warunkami określonymi w podpisanych przez nich umowach, a jedna trzecia potwierdziła występowanie przerw w połączeniach internetowych. Zgodnie z nowymi przepisami unijnymi, które mają zastosowanie od 25 maja 2011 r., dostawcy usług zobowiązani są do przekazania klientom – przed podpisaniem umowy – wyczerpujących i szczegółowych informacji dotyczących minimalnego poziomu jakości usług, określających m.in. rzeczywistą przepustowość łącza oraz jej ewentualne ograniczenia . Komisja analizuje obecnie kwestię przepustowości łączy szerokopasmowych i inne kwestie związane z przejrzystością i jakością usług.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, stwierdziła: „Konsumenci dali nam wyraźnie do zrozumienia, że przepustowość łączy internetowych i jakość usług są dalekie od tego, co im obiecano. Organy krajowe muszą podjąć odpowiednie działania, które zmuszą operatorów do przestrzegania nowych przepisów UE zobowiązujących ich do zachowania przejrzystości w odniesieniu do przepustowości łączy i jakości usług. Jeżeli działania te okażą się niewystarczające, podejmiemy dalsze działania w postaci bardziej nakazowych zaleceń, a w razie konieczności rozważymy wprowadzenie nowych przepisów prawnych.”
 
Badanie wykazało również, że obywatele UE są zaniepokojeni kwestią ochrony danych – 88 proc. respondentów stwierdziło, że chcieliby zostać poinformowani, jeżeli ich dane osobowe przechowywane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych miałyby zostać utracone, skradzione lub w jakikolwiek sposób zmienione. Zgodnie z nowymi przepisami UE, które mają zastosowanie od 25 maja 2011 r., operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy internetu zobowiązani są do podjęcia rygorystycznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony nazwisk, adresów poczty elektronicznej oraz numerów kont bankowych swoich klientów, a także w celu ochrony danych dotyczących wszystkich rozmów telefonicznych wykonywanych przez klientów i odwiedzanych przez nich stron internetowych. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i/lub utraty bądź kradzieży danych osobowych operatorzy zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania organów ochrony danych i samych klientów.

Oprócz problemów z przepustowością łączy internetowych i przerwami w połączeniach 25 proc. respondentów miało trudności w połączeniu się z siecią łączności ruchomej, a podobnej liczbie badanych przerwano w trakcie rozmowy połączenie realizowane w sieci komórkowej.

Komisja zwróciła się do Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) o przeprowadzenie szczegółowego badania dotyczącego przeszkód w zmianie operatora, blokowania lub ograniczania ruchu internetowego (np. usług telefonii internetowej), przejrzystości i jakości usług. Pod koniec 2011 r. Komisja opublikuje informacje uzyskane w wyniku badania przeprowadzonego przez BEREC, z uwzględnieniem wszelkich przypadków blokowania lub ograniczania niektórych rodzajów ruchu. Jeżeli ustalenia dokonane przez BEREC oraz inne dostępne informacje wskażą, że istnieją nierozwiązane problemy, Komisja rozważy podjęcie bardziej rygorystycznych środków.

Komisja prowadzi również badanie dotyczące różnic między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy internetowych. Stosowne dane będą dostępne pod koniec 2011 r.

Źródło: Komisja Europejska

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

KE, badanie, telekomunikacja, internet, łącza

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie