Przejdź do treści

Inwentaryzacja sieci ruszy pełna parą 18 marca

Data: 2011-03-08 00:00:00
Inwentaryzacja sieci ruszy pełna parą 18 marca

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w związku z planową inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej wyśle w dniu 18 marca br. do wszystkich podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne wezwania do przesłania danych o swych sieciach.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w związku z planową inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej wyśle w dniu 18 marca br. do wszystkich podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne wezwania do przesłania danych o swych sieciach.

W związku z nałożeniem na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, zwanej dalej „Megaustawą"),  polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji przedstawiającej pokrycie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację,  w dniu 18 marca br. do wszystkich podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne zostaną rozesłane wezwania do przesłania danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Termin ten wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanego na podstawie art. 29 ust. 7 Megaustawy, i opublikowanego w dniu 03.03.2011 r. (Dz. U. Nr 46, Poz. 238).

Cele i zasady zbierania danych

I. Zakres zbieranych danych

1. Dane o infrastrukturze. W celu zrealizowania ustawowego obowiązku tj. przeprowadzenia inwentaryzacji przedstawiającej pokrycie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, planuje się pozyskanie od podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne dane w zakresie:

a) infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu,
b) publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:
- węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej,
- systemów transmisyjnych publicznej sieci telekomunikacyjnej,
- punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych,
c)  budynków umożliwiających kolokację.

Ponadto na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 6a i 6b), zbierane będą dane dotyczące planów inwestycyjnych za lata 2010-2011 tj. wykaz obszarów, które w poprzednim - 2010 r. zostały przez każdego z operatorów objęte zasięgiem dostarczanej przez niego publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz nowych obszarów, które w bieżącym - 2011 r. zostaną objęte dostarczanej przez niego zasięgiem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dane dotyczące analiz rynków lokalnych tj. informacji na temat świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych usług na rynkach lokalnych: szerokopasmowej transmisji danych, telefonicznych oraz przesyłania sygnału zawierającego programy radiofoniczne i telewizyjne w sieciach telekomunikacyjnych, które mogą być przeznaczone do szerokopasmowej transmisji danych. Informacje będą obejmowały: własność infrastruktury dostępowej, technologię dostępu, prędkość/przepustowość łącza, pakiety usług.

II. Sposoby przekazywania danych

Podstawowym kanałem dostarczenia danych jest System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Został on zaprojektowany dla wsparcia procesu inwentaryzacji. System SIIS jest dedykowany do przekazywania danych na temat infrastruktury telekomunikacyjnej (technologia, parametry techniczne infrastruktury i jej lokalizację) oraz publicznych sieci telekomunikacyjnych (węzły, systemy transmisyjne, punkty styku sieci) wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych - w tym zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Planuje się zasilanie systemu danymi w możliwie najdogodniejszej dla poszczególnych operatorów formie  tj. w postaci plików XML, XLS przesyłanych drogą elektroniczną lub dostarczanych na nośnikach (CD, DVD lub innych).

Niewątpliwie bardzo przydatnym narzędziem, ułatwiającym wprowadzanie danych jest aplikacja Weryfikator.xls. Jest ona nieobligatoryjnym, alternatywnym rozwiązaniem pomocniczym dla małych i średnich przedsiębiorców. Została zaprojektowaną między innymi z myślą o podmiotach, które zostały zobowiązane do przedstawienia danych o infrastrukturze i usługach świadczonych na rynkach lokalnych i dla których samodzielne przygotowanie plików danych, ich uzupełnienie danymi TERYT oraz przekazanie ich w formie plików XML jest zbyt skomplikowane, a wypełnianie formularzy dla manualnego wprowadzania danych zbyt czasochłonne.

Z Weryfikatora mogą skorzystać podmioty, które posiadają od kilkudziesięciu do maksymalnie kilku tysięcy węzłów i punktów adresowych, w których świadczą usługi lub do których mają dostęp, oraz posiadają elektroniczną wersję ewidencji własnej infrastruktury telekomunikacyjnej jaka może być użyta jako podstawa dla przygotowania danych.

W przypadku długotrwałej niedostępności SIIS przewidziano także alternatywny (awaryjny) elektroniczny kanał przekazania danych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Niezależnie od powyższych sposobów przekazywania danych, istnieje możliwość dostarczania żądanych danych na elektronicznych nośnikach danych (CD/DVD/pendrive) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej,
Departament Rozwoju Infrastruktury - Inwentaryzacja Infrastruktury
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

III. Format przekazywanych danych (zarówno w odniesieniu do posiadanej infrastruktury jak również planów inwestycyjnych i świadczonych usługach

Podmiot wzywany może przygotować dane w jeden z następujących sposobów:

•Samodzielnie przygotować dane w postaci plików XML, zgodnie ze schematami opublikowanymi na stronie SIIS.
•Samodzielnie manualnie wprowadzić dane do formularzy SIIS.
•Przygotowanie danych przy wykorzystaniu Weryfikatora i wygenerowanie plików XML zgodnych ze schematami opublikowanymi na stronie SIIS.
Podmiot może przekazać dane w jeden z następujących sposobów:

•Samodzielne załadowanie plików XML do systemu SIIS;
•Samodzielne wprowadzenie danych do formularzy SIIS (w formacie XLS) dostępnych na stronie Internetowej;
•Przesłanie plików XML lub XLS na 2 fizycznych nośnikach danych (1 - kopia podstawowa, 2 -kopia zapasowa).

IV. Informacje ogólne

Proces rozsyłania wezwań rozpocznie się w dniu 18 marca 2011 roku, czyli po upływie 14 dni od opublikowania rozporządzenia z delegacji art. 29 Megaustawy.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Megaustawy, dane będą przekazywane Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania 
Mamy świadomość jak złożonym jest przedsięwzięcie, które rozpoczynamy, jednakże przyjęcie takie trybu przeprowadzenia inwentaryzacji pomimo ogromnego wysiłku organizacyjnego, w przypadku solidnego zaangażowania się wszystkich stron, niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści.

Utworzenie i utrzymywanie w jednym miejscu kompletnej bazy danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej niesie ze sobą następujące pozytywne fakty:

- Dane będą zbierane raz w roku i dla obu celów (inwentaryzacji i analizy rynków - łącznie);
- Wyeliminowane zostanie wielokrotne - w ciągu roku - żądanie od podmiotów funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym dużej ilości skomplikowanych danych w różnych terminach;
- Posiadanie  kompletnej bazy danych umożliwi Prezesowi UKE generowanie raportów stosownie do potrzeb bez konieczności pozyskiwania kolejnych danych;
- Publikowanie w zagregowanej formie danych inwentaryzacyjnych na stronach Internetowych, umożliwi wszystkim podmiotom łatwy dostęp do wiedzy o istnieniu lub braku;
- Infrastruktury na danym obszarze, co z pewnością ułatwi planowanie inwestycji;
- Powszechnie dostępne dane pozwolą uniknąć powielania podobnych inwestycji na danym obszarze;
- Łatwy dostęp do danych o infrastrukturze wyeliminuje konieczność zwracania się do poszczególnych operatorów o informacje o posiadanych zasobach. Jest to szczególnie istotne dla Operatorów Alternatywnych oraz JST;
- Każdy podmiot będzie miał możliwość wglądu do wszystkich danych prezentowanych w zanonimizowanej postaci zachowując możliwość aktualizacji własnych danych;
- Publikowane dane umożliwią również określenie obszarów stanowiących tzw. ,,białe plamy", co umożliwi (ułatwi) ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Działania 8.4.

Podobne przedsięwzięcia realizowano już w innych krajach Unii Europejskiej. Np. na zlecenie Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii w 2009 roku został opracowany nowy zmodyfikowany atlas dostępności połączeń szerokopasmowych. Coroczne sporządzanie takich raportów począwszy od 2005 roku zapewnia dostęp do szczegółowych danych o warunkach technicznych i przestrzennych dostępności szerokopasmowego Internetu w Niemczech. Atlas pokazuje, w jakim stopniu w poszczególnych gminach zapewniony jest dostęp do Internetu, jacy dostawcy działają i jakie technologie umożliwiają połączenie. Dane zbierane od operatorów są również prezentowane na dedykowanym portalu.

Kolejne pozyskiwanie (aktualizacja) danych o posiadanej infrastrukturze a także na potrzeby analiz rynku usług szerokopasmowych i stopnia konkurencji infrastruktury na rynkach lokalnych będą zbierane raz do roku. Docelowo planuje się, ażeby termin przekazywania tych danych został wyznaczony na dzień 31 marca.

Wykorzystywany w tym celu system SIIS obejmować będzie pełną informację o zasobach istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz o usługach świadczonych w sieci dostępowej. Analiza świadczonych usług wraz z danymi o istniejącej i planowanej infrastrukturze pozwoli na identyfikację obszarów, na których uzasadniona jest interwencja publiczna w sektorze telekomunikacyjnym. Ponadto, gromadzone w takim zakresie dane stanowić będą jedno z podstawowych źródeł informacji i podstawę działań regulacyjnych UKE w najbliższych latach, dostarczając jednocześnie niezbędnych informacji wszystkim podmiotom planującym inwestowanie w infrastrukturę telekomunikacyjną.

W dniu 9 marca zostaną zakończone testy wprowadzania danych z wykorzystaniem systemu SIIS. Odpowiedzi na nadsyłane przez Państwa pytania, uwagi i sugestie zamieszczane są na bieżąco na stronie KFS, i będą kontynuowane do momentu zajęcia stanowiska w odniesieniu do wszystkich podnoszonych przez Państwa problemów.
Na podstawie zebranych podczas testów doświadczeń oraz zgłaszanych uwag, zostaną zaktualizowane Instrukcje oraz - w możliwym zakresie - zmodyfikowane niektóre funkcjonalności systemu.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej prosimy kierować na dotychczasowy adres: teleinfrastruktura@uke.gov.pl.

Źródło: UKE

Rozporządzenie MSWiA w sprawie inwentaryzacji sieci szerokopasmowej

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

SIIS, UKE, operatorzy, dane, infrastruktura, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie