Przejdź do treści

Drugi projekt walki z e-wykluczeniem w Przemkowie

Data: 2011-04-05 00:00:00

Gmina Przemków w woj. dolnośląskim zaczyna realizację  kolejnego projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Gmina Przemków w woj. dolnośląskim zaczyna realizację  kolejnego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Pomocą zostały objęte m.in. rodziny, które nie zakwalifkowały się do pierwszego projektu realizowanego przez gminę od 2009 roku ze względu na zbyt dużą ilość chętnych. Burmistrz Przemkowa postanowił zrealizować kolejny, aby dać możliwość skorzystania z pomocy tym, którzy jeszcze nie zostali nią objęci. Wraz z końcem ubiegłego roku zakończona została weryfikacja osób chcących wziąć udział w projekcie. Pomocą objętych zostało 30 gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych oraz 11 jednostek podległych gminie: Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczne Przedszkole nr 2, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Przemkowski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Wysokiej, świetlice wiejskie w: Wilkocinie, Piotrowicach, Krępie i Jakubowie Lubińskim, łącznie 85 komputerów.

Na przełomie roku 2010/2011 zostały przeprowadzone dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Przemków – dostawa 81 komputerów, 13 drukarek i 4 laptopów wraz z oprogramowaniem" oraz "Dostarczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 11 jednostek organizacyjnych na potrzeby projektu". Dostawcą sprzętu komputerowego została firma ZEUS Computer Edmund Chabowski z Gdańska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 215.969,00 zł. Dostawcą szerokopasmowego Internetu została firma ORNET Sp. z o.o. z Leszna, składając ofertę na kwotę 102.631,20 zł.

Na przełomie I i II kwartału 2011 roku każda rodzina uczestnicząca w projekcie oraz gminne jednostki będą mogły w pełni korzystać z zainstalowanego sprzętu. Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla 60 uczestników zgłoszonych z wybranych do projektu gospodarstw domowych. Każdy uczestnik zostanie przeszkolony w wymiarze 25 godzin i otrzyma materiały szkoleniowe. O terminach i miejscach szkoleń uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, wyrównanie różnic edukacyjnych oraz zrównanie szans w dostępie do rynku pracy osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu.

Całkowita wartość projektu wynosi 944 tys. zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 774 562,50 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Przemków

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

wykluczenie cyfrowe, Dolny Śląsk, 8.3 POIG, dofinansowanie

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie