Przejdź do treści

Co zrobić, aby uzyskać pozytywną opinię planu przez UKE

Data: 2010-09-06 00:00:00
Co zrobić, aby uzyskać pozytywną opinię planu przez UKE

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa), która weszła w życie w połowie lipca br. nakłada na samorządy obowiązek wystąpienia do Prezesa UKE o opinię do planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa), która weszła w życie w połowie lipca br. nakłada na samorządy obowiązek wystąpienia do Prezesa UKE o opinię do planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Samorządy mają także obowiązek dostosowania w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Megaustawy istniejących planów zagospodarowania przestrzennego do wymogów tej ustawy, tak by ich postanowienia nie uniemożliwiały realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Do UKE spłynęły do końca ubiegłego tygodnia  2832 wnioski w tej sprawie. Urząd wydał 1149 opinii, z czego 364 były negatywne. A to oznacza, że 31 proc miejscowych planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego musi być poprawiona.

Poniżej przedstawiamy na podstawie praktyki UKE, co powoduje, że plan zostaje zaopiniowany negatywnie lub pozytywnie.

Przykładowe postanowienia planów miejscowych, które powodują wydanie negatywnej opinii:

I. zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, a także innych funkcji powodujących szkodliwe uciążliwości  dla środowiska i ludzi;
II. zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych;
III. zakaz realizacji inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
IV. zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji na dachach budynków, wieżach
  widokowych i kominach
V. zakaz sytuowania budowli z tytułu braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej


Przykładowe postanowienia planów miejscowych, które powodują wydanie pozytywnej opinii: 
 

I. Dla obszaru lotniska
w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady zaopatrzenia w sieć teletechniczną:

a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg,
c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,
d) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej,
e) dopuszcza się lokalizowanie masztów technicznych związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego,
f) w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami.
 

II. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w wymaganiach przepisów odrębnych;

 III. Na obszarze objętym planem zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowę wraz z masztami i antenami dostępu radiowego;

 IV. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych,

V. Wysokość zabudowy: maksimum 3 kondygnacje, do 12 m, dopuszcza się wprowadzenie obiektów wyższych do wysokości 15m, jako dominant stanowiących obudowę przestrzeni i terenów publicznych oraz jako akcentów uatrakcyjniających zabudowę, nie dotyczy części budynków mieszczących urządzenia technologiczne – dla których maksymalnej wysokość wynosić może do 20m (nie dotyczy części budynków mieszczących urządzenia technologiczne, masztów telefonii komórkowej  – dla których maksymalnej wysokości nie ustala się).

Źródło: Własne

Blisko jedna trzecia miejscowych planów do zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

poradnik, megaustawa, samorząd, UKE, mpzp, jst, prawo

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie