Przejdź do treści

Gdańsk buduje elektroniczną platformę edukacyjną

Data: 2012-01-25 09:31:00

Władze Gdańska podpisały umowę na realizację projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. W wyniku przetargu, projekt realizować będzie konsorcjum trzech firm: Young Digital Planet, Zakład Usług Informatycznych Otago (podmiot z grupy Asseco Poland) i spółka Vulcan.

 

Projekt polega na zakupie i instalacji sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 191 placówek oświatowych, realizującego e-usługi edukacyjne na różnych poziomach informacji. Poszczególne elementy systemu będą wprowadzane od marca br. do końca stycznia 2013 r. W ramach Platformy do 191 gdańskich placówek trafią po trzy laptopy i po jednej tablicy multimedialnej.

 

Inwestycja będzie kosztować blisko 16 mln zł, z czego prawie 9 mln to środki unijne, resztę wyłoży miasto. To pierwszy projekt informatyczno-edukacyjny na taką skalę w Polsce.

 

Platforma umożliwi komunikację pomiędzy urzędami, szkołami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Umożliwi także zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej, jak i administracji. Poszczególne elementy Gdańskiej Platformy Edukacyjnej będą wprowadzane począwszy od marca 2012 roku. Wszystkie zostaną wprowadzone do końca stycznia 2013 roku.

 

Platforma umożliwi osiągnięcie celu głównego: budowy społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańsk i celów szczegółowych: rozwoju elektronicznych usług z zakresu edukacji i wzrostu poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).


W skład Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wchodzą następujące elementy:

 

1. Platforma oświatowa
Platforma oświatowa będzie źródłem informacji o stanie edukacji w Mieście. W jednym miejscu będą zgromadzone m.in.: dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach.

 

2. Platforma edukacyjna
Kolejnym fundamentem Platformy jest jej część związania ze zdalnym nauczaniem, eLearningiem, multimedialnymi zasobami edukacyjnymi – czyli tym wszystkim czego może potrzebować nauczyciel (lub rodzic) aby wspomóc przekaz lekcji realizowanej tradycyjnymi metodami. Ten pakiet narzędzi i zasobów pozwala na nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem dobrodziejstwa technologii informatycznych.

 

3. System planowania i analiz budżetowych
System ten stanowić będzie elektroniczne narzędzie pozwalające na planowanie organizacyjne i finansowe. Jednocześnie stanowić będzie nowoczesne narzędzie do gromadzenia i analizowania danych organizacyjnych, kadrowych i finansowych, stanowiących podstawę do sporządzania arkusza organizacyjnego (AO) placówek oświatowych.

 

4. System zarządzania informacją o uczniu
To moduł umożliwiający kontrolę spełniania obowiązku nauki, sekretariat, elektroniczny dziennik.

 

5. System wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

6. System biblioteczny
System biblioteczny powinien zintegrować w jedną całość katalogi bibliotek podległych pod organ prowadzący. Dostarczając tym samym nowych usług on-line czytelnikom oraz bibliotekarzom.

 

7. Internetowy serwis prawa oświatowego
Internetowy serwis prawa oświatowego powinien zawierać ujednolicone teksty aktów prawnych w zakresie oświaty.

 

8. Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych
Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie dokumentacji księgowej. Przy pomocy tego oprogramowania będzie prowadzona gospodarka kasowa, magazynowa, inwentarzowa, obsługa rozrachunków, fakturowanie, rejestr umów, rejestr VAT.

 

9. Obsługa kadrowa placówek oświatowych
Rejestrować i przetwarzać dane kadrowe pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

10. Obsługa płacowa placówek oświatowych
Główną funkcją modułu musi być sporządzanie i drukowanie list wypłat, comiesięcznych oraz sporadycznych np. wypłata nagród, składników socjalnych.
Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy pozwalające tworzyć, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raporty i zestawienia dla potrzeb analiz i sprawozdawczości. Moduł powinien zapewnić dostarczenie danych niezbędnych do wypełniania sprawozdań GUS w zakresie danych o wypłaconych wynagrodzeniach oraz do sporządzania przelewów bankowych oraz formularzy PIT.

 

Źródło: Urząd Miasta Gdańska

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie