Przejdź do treści

Blisko 116 mln zł w najbliższym naborze 8.3 POIG

Data: 2011-07-25 00:00:00

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFR w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFR w ramach Programu Onnowacyjna Gospodarka działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Nabór wniosków o dofinansowanie do działania  8.3 rozpocznie się 1 sierpnia 2011 i będzie trwał do 28 października 2011 do do godz. 16:15

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2011 wynosi: 115 803 300,34 zł.

W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.
 
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

•całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
•pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
•zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
•dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
•dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Do udziału w konkursie zaprasza się:
•jednostki samorządu terytorialnego,
•grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
•konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Źródło: WWPE

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

8.3 POIG, WWPE, jst, wykluczenie cyfrowe

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie