Przejdź do treści

BCC: Potrzebne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Data: 2011-02-03 00:00:00

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo telekomunikacyjne”. Zdaniem Komisji Europejskiej przepisy te mogą być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Business Centre Club (BCC) przedstawił projekt kompleksowych zmian art. 39 i 40 ustawy Prawo telekomunikacyjne wnosząc o ich uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo telekomunikacyjne”. Zdaniem Komisji Europejskiej przepisy te mogą być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Business Centre Club (BCC) przedstawił projekt kompleksowych zmian art. 39 i 40 ustawy Prawo telekomunikacyjne wnosząc o ich uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy.

Celem zmian regulacji prawnych dotyczących sektora telekomunikacyjnego jest realizacja nałożonego na Polskę obowiązku implementacji przepisów Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego. Za słuszną należy więc uznać konieczność zmiany części ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Niestety, w gotowym już projekcie nowelizacji wciąż znajdują się zapisy, które są niespójne z prawodawstwem unijnym, na co zwróciła uwagę Komisja Europejska w komunikacie skierowanym do Polski 28 października 2010 r.

Przede wszystkim Bruksela zgłosiła zastrzeżenia dotyczące procesu ustalania cen hurtowych w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce. Urzędnicy Komisji Europejskiej zwrócili uwagę, że obecne regulacje „mogą powodować niepewność i być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych”, bo przedsiębiorcy telekomunikacyjni (bez względu na to czy udostępniają swoją sieć czy korzystają z sieci udostępnionej przez innego przedsiębiorcę) nie mają pełnej jasności i przejrzystości, w jaki sposób będą ustalane opłaty za dostęp. Urząd Komunikacji Elektronicznej może bowiem dowolnie ustalać ceny za udostępnienie sieci operatorom. W proponowanej nowelizacji brakuje też odniesienia do kwestii inwestycji.

Jako państwo członkowskie Wspólnoty jesteśmy zobowiązani do tworzenia regulacji sprzyjających rozwojowi branży telekomunikacyjnej, zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Aby operatorzy mogli oferować polskim obywatelom i przedsiębiorstwom konkurencyjne usługi po konkurencyjnych cenach niezbędna jest pewność i przewidywalność prawa.

Dlatego BCC, wychodząc naprzeciw zapisom regulacji wspólnotowych, przedstawił projekt kompleksowych zmian art. 39 i 40 ustawy Prawo telekomunikacyjne uwzględniających wszystkie zgłaszane problemy, zarówno w odniesieniu do prawidłowej implementacji przepisów unijnych, jak i wpływu kontroli i regulacji cen na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego wnosząc o ich uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy.

Megaustawa też wymaga zmian

Według BCC przy okazji prac nad nowelizacją ustawy „Prawo telekomunikacyjne” należałoby również doprecyzować przepisy związane z tzw. megaustawą, dotyczącą wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r.

Wprowadziła ona poważne zmiany m.in. do ustawy o drogach publicznych, odnoszące się do infrastruktury telekomunikacyjnej. Z jednej strony regulacje były korzystne, ponieważ obniżono opłaty za instalację infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym będącym w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 40 ust. 7). Z drugiej, ustawodawca nie przewidział podobnej – i bardzo potrzebnej – zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Przyczyną tego jest brak w megaustawie analogicznych zapisów zmieniających art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych.

Efektem są znaczne różnice w wysokości opłat ponoszonych przez operatorów telekomunikacyjnych za zajęcie pasa drogowego będącego w zarządzie samorządów terytorialnych w porównaniu do opłat za zamieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie dróg będących w zarządzie GDDKiA.

Są one tym bardziej dokuczliwe, bo samorządy bardzo często ustalają opłaty na maksymalnym, możliwym poziomie, a większość nowych inwestycji firm telekomunikacyjnych realizowana jest na pasach dróg podlegających jednostkom samorządu terytorialnego.

Brak zmiany art., 40 ust 8. istotnie ogranicza skuteczność ustawy, której celem jest wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

BCC proponuje, aby przywrócić rozwiązanie w art. 39 ust. 5, które obowiązywało przed wprowadzeniem megaustawy. Chodzi o to, aby koszty związane z przełożeniem urządzenia lub obiektu w trakcie budowy, przebudowy lub remontu drogi ponosił zarządca drogi, w sytuacji gdy okres od jego zainstalowania w pasie drogowym jest krótszy bądź równy 4 latom, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.

Inwestycje telekomunikacyjne wymagają dużych nakładów finansowych i ponoszenie dodatkowych, niezawinionych przez przedsiębiorcę, kosztów wynikających z konieczności budowy, przebudowy lub remontu drogi przed upływem czterech lat od zakończenia inwestycji telekomunikacyjnej, jest zbyt dużym obciążeniem. Według BCC funkcjonujący przez lata 4-letni okres sprawdził się w praktyce, dlatego powinien zostać utrzymany.

Trwają już prace nad nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne i przewidywane są nowelizacje kilku związanych z tym ustaw, dlatego BCC zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o uwzględnienie powyższych uwag oraz podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. W naszej ocenie dopiero takie zmiany ułatwią i przyspieszą rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Źródło: BCC
 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

prawo, telekomunikacja, ustawa, MI, megaustawa

Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie